Se alla

Mer tid för kunskap i skolan

Liberala företrädare i Blekinge skriver i Blt om vikten av en skola med fokus på kunskap

Lördag 28 augusti 2021

För Liberalerna är en likvärdig skola som sätter kunskap i första rum det bästa sättet att ge alla barn möjlighet att nå sin fulla potential. Inför skolstarten föreslår vi mer lärarledd tid i skolan och fler åtgärder för att öka andelen behöriga lärare. Det är viktigt för alla elever, med särskilt för dem med sämre förutsättningar.

Under pandemin har flera brister i skolsystemet blivit smärtsamt tydliga. Långt före krisen hade skolan problem med allt ifrån låga kunskapsresultat till hög frånvaro. Bristen på tydlig lärarledd undervisning och avsaknaden av läromedel är inte heller något nytt. Dessa problem har ökat under året med distansundervisning. För att alla elever ska få möjlighet att lyckas i skolan behöver de mötas av både mer undervisningstid och fler behöriga lärare.

Elever i den svenska skolan ägnar mindre tid åt skolarbete än elever i de flesta andra jämförbara länder. Lagen är till och med skriven så att den begränsar hur mycket undervisning elever både kan få och när den ska äga rum. Vi menar att skolan måste få bättre möjligheter att anpassa sig efter elevernas behov. På samma sätt som vissa elever måste kunna gå före, behöver andra elever mer stöd. Därför vill vi att rektorer och lärare ska få mandat att själva avgöra om elever behöver extra lektioner efter skoldagens slut.

Tidiga insatser är avgörande för elevernas resultat. Därför vill vi utvidga lovskolan, så att det finns krav på att den ska finnas för elever redan från årskurs 4, i stället för från årskurs 8 som gäller i dag. Den som har hamnat efter under året ska få möjlighet att läsa ikapp kamraterna under sommarlovet. Rektorer ska även få utfärda obligatorisk lovskola för elever som bedöms vara i behov av det.

Det är hög tid för en kraftsamling bakom skolan och på så sätt stötta alla lärare och elever.  Det krävs reformer som motverkar kunskapstappet som uppstått och för att motverka den omfattande lärarbristen.

För att öka andelen och antalet behöriga lärare föreslår vi att högskolestudenter ska kunna utbilda sig till lärare under somrarna. Exempelvis ska en matematikstudent kunna få ytterligare en examen och på så vis bli behörig lärare.

Den svenska skolan ska upp i världstoppen igen. Vi Liberaler kommer inte ge oss förrän varenda elev får med sig tillräckliga kunskaper från grundskolan. De ska rustas med färdigheter och en tro på sin egen förmåga. För det krävs mer lärarledd undervisning, fler lektionstimmar och större andel behöriga lärare. Det finns ingen genväg till kunskap – det krävs tid i klassrummet med skickliga lärare.

Emanuel Norén (L), ledamot utbildningsnämnden i Karlshamn
Lars-Olof Wretling (L), ledamot utbildningsnämnden i Ronneby
Marianne Ehn Thorell (L), ledamot kunskapsnämnden i Karlskrona